تعرفه ها

تعرفه های سایت سولدی به صورت زیر میباشد:

آگهی های ساده یک ماهه: رایگان

آگهی های ویژه یک ماهه: 2 هزار تومان

آگهی های ویژه دو ماهه: 4 هزار تومان

آگهی های ویژه سه ماهه: 5 هزار تومان

آگهی های ویژه شش ماهه: 8 هزار تومان